Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Hagyományteremtő mesemondó program, meseünnep és mesekonferencia az ELTE TÓK-on

2019.12.7.nincs hozzászólás

André Jolles (1930/1968) szerint a mese a kilenc egyszerű szövegforma egyike. Ebből következhet, hogy a mesében és a népköltészetben olyan gondolkodásbeli és nyelvi műveletek nyilvánulnak meg, amelyek az embernek régóta sajátjai (Balázs 2007: 112). Miért ne foglalkoznánk vele behatóbban?

A pedagógusi pályára való felkészülés folyamatában a tanító, az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatók az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának szemináriumain, pedagógiai gyakorlatain sokszor kerülnek mesemondói szerepbe. Az anyanyelvi-kommunikációs és az irodalmi órai fejlesztőmunkák eredményes megvalósításához meg kell ismerniük a népmesék élőszavas előadásához nélkülözhetetlen tudástartalmakat. A kontaktórás kurzusok első alkalmain elsajátítják az irodalmi anyagválasztás kritériumait, megtanulják, hogy miként lehet elválasztani a búzát az ocsútól, az igénytelen, zanzásított, deformált szövegeket a folklórhagyományok eredetiségét megőrző meséktől.

A következő lépés az előadástechnikai eszközök megfigyelése, elsajátítása. A felsőoktatási képzési tantárgyi hálóban minimális órakeretben jelenik meg a mese szerteágazó interpretálási lehetőségeire fordítható idő, ezért különösen fontos, hogy a Kar oktatói az esztétikai minőséget nyújtó szemlélet kialakítása érdekében számtalan órán kívüli lehetőséget kínálnak a mesehagyományok éltetésére. Néhány kiragadott példa az utóbbi 10 év kontaktóráival párhuzamosan futó kulturális, mesepedagógiai programokra:

 • Mese csak neked – mesemondás gyermekeknek kiadók könyvesboltjaiban
 • Mesekuckó az Aranyvackor fesztiválon és az Aranytíz Művelődési Házban,
 • Mesepont szervezése
 • Mesekurzus a nappali és a levelező tagozaton
 • Mesemondó hagyományok konferencia a HUNRA-val közösen,
 • valamint meseszövés a Néprajzi Múzeumban, mesemondás a Népmese Napja Országos Mesekonferencián Egerben és a Meseközpontban Paloznakon.
 • De nagy magyar mesemondóink, mesepedagógiai szakembereink előadásait is nagy érdeklődéssel hallgatták a hallgatók. Vendég volt a Karon Kóka Rozália, Berecz András, Szabadi Boglárka és Szeleczki Mónika is.

A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék 2008-tól évente megrendezi a Népek meséi országos egyetemi és főiskolai mesemondó versenyt a felsőoktatásban tanuló hallgatók tehetséggondozása céljából. A verseny alkalmával a zsűritagok – tekintettel a mesemondás hagyományaira – figyelembe veszik a szövegválasztást, a mesei logika és nyelvezet hibátlan, hiteles tolmácsolását, a mondat- és szövegfonetikai eszközök helyes használatát, az improvizatív képességek kibontakoztatását, a mese szórakoztató funkcióját, a hagyományos mesemondói szokások továbbvitelét, valamint a hallgatóságra gyakorolt hatást (Bereczkiné Záluszki 2008: 6). A program 11 éve alatt több mint 200 hazai és határon túli intézményből érkező mesemondó diák meséjét ismerhették meg az érdeklődő oktatók és diákok (Tímárné Hunya – Koósné Sinkó 2019). Emellett hosszú évek óta minden év áprilisában – Koósné Sinkó Judit szervezésében – a tanszék megtartja a magyar nyelv napját, ahol anyanyelvi versenyeken – szépkiejtési, helyesírási, szépirodalmi, versmondó és (nép)mesemondó versenyen – vehetnek részt az érdeklődő hallgatók.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a fentieken a túl a mesék tudományos kutatásának is jelentős figyelmet szentel. Nagy sikert aratott a TÓK-on hagyományteremtő szándékkal 2018-ban megrendezett, A mese interdiszciplináris megközelítései című nemzetközi konferencia, melynek folytatása 2020 márciusában lesz. A konferenciára december 31-éig lehet jelentkezni az erre a célra kialakított online felületen. A jelentkezéshez a konferencia Tudományos Programbizottsága a következő témákat ajánlja:

 • A népmesék folklorisztikai kutatásainak legújabb eredményei
 • A mese a kulturális távolságok perspektívájában
 • A mesei idegenség vonzereje
 • Szélesedő irodalmi témák, tematikai változások a mesében.
 • Kortárs szociotémák mesehelyzetben: a „tabu” és a „tolerancia” mesei motívumai, és a fenntarthatóság mint mesei motívum megjelenése a mesében
 • A kortárs mese gyermekirodalmiasítása
 • Egyszeres és – a kortárs mesei történetek – többszörös mesei dimenzióinak fikciós játéklehetőségei és e lehetőségekben rejlő olvasói nehézségek.
 • Mese közvetítése a mediálisan megsokszorozódó térben

A konferencia szervezői más tudományterületekhez kapcsolódó előadásokat is szívesen fogadnak. A konferenciafelhívás innen letölthető.

Irodalom

Balázs Géza 2007. Szövegantropológia. BDF – Inter, Szombathely–Budapest.

Bereczkiné Záluszki Anna 2008. Barangolás a mesék birodalmában. Népek meséi – tematikus hét az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán. Anyanyelv-pedagógia, 2008, (1. évfolyam), 3-4. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=133 [2019. 12. 07.]

Jolles, André 1930/1968. Einfache Formen. Tübingen: May Niemeyer Verlag. (Vierte, unveränderte Auflage).

Forrás

Koósné Sinkó Judit és Tímárné Hunya Tünde előadása a Hagyományok Házában, 2018. december 1. Program: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/program/nepmesemondo-versenyek-miert-hogyan-ne-hanyfelekeppen [2019. 12. 07]

Új hozzászólás