Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Halászi Aladár: Esszék Comenius és Kazinczy életművéről

2019.11.17.nincs hozzászólás

Szerkesztő: Békési László, Kiadta: Kazinczy Ferenc Társaság, ISBN 978-615-5784-12-5, Nyomdai előkészítés: Feliciter Kiadó és Talpas Design Grafikai Kft., Nyomás és kötés: Kapitális Nyomda Debrecen, 2019. 267 p.

„Legyél te is ablak, fény, fogd meg az ifjak kezét, vezesd a tudás birodalmába őket…” (Halászi 2012: 50.) Bár Comeniusszal mondatja ki a könyv szerzője, Halászi Aladár ezt az intelmet, akarva-akaratlanul maga is érvényesítette, mert írásait rendre áthatja ennek szellemisége. Nem meglepő ez a sárospataki tanítóképző egykori diákjától, hiszen Comenius hatás- és bűvkörében érlelődött igazi pedagógussá. Ehhez nemcsak pataki tanulmányai járultak hozzá, hanem az az attitűd is, amellyel odafordul a XVII. és XVIII. század nagyjaihoz, Comenius és Kazinczy személyéhez, alkotásaihoz. Bemutatásuk során sokat megmutat magából is, hiszen példás alapossággal tárja föl a tudós-tanár-teológus Comenius és az író-költő Kazinczy szövegvilágát. Statisztikai méréseket végez, szöveget elemez, idézeteket sorakoztat fel, játszik a szavakkal, miáltal tudása, tehetsége, lélekállapota átsejlik mondatain.

Halászi Aladár 2002 óta rendszeresen előad a Magyar Comenius Társaság (Sárospatak) évente megrendezett tudományos felolvasó ülésén, és publikálja előadásainak anyagát a Bibliotheca Comeniana sorozatban. A Kazinczy Ferenc Társaság (Sátoraljaújhely) tagjaként pedig a Széphalom című évkönyvben osztja meg rendre olvasóival Kazinczyról és koráról szóló írásait. A 2019-ben megjelent Esszék Comenius és Kazinczy életművéről című könyv többnyire a fent említett kiadványokban korábban megjelent esszék gyűjteménye. A gyűjteményben a két nagy alkotó-példakép műveinek vizsgálata, annak eredményei rendszerré állnak össze, és többet láttatnak, mint külön-külön. Megítélésünk szerint éppen ez az igény, az egységben láttatás, a rendszerbe foglalás, az összegzés hívhatta létre az esszékötetet. Ennélfogva ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék megismerni, megérteni a kort, a hatásokat, amelyek Comenius és Kazinczy műveiben kimutathatók. Ennek az aprólékos, tudományos igényű feladatnak az eredményét nyújtja Halászi Aladár.

Előszó és utószó keretezi a művet. Egy-egy kép nyitja (Comenius, 4. o.) és zárja (Kazinczy Ferenc, 264. o.) az írások sorát. Tizennyolc esszét találunk a gyűjteményben Comeniusról, tizenegyet Kazinczyról vagy vele kapcsolatban, pl. A Magyar Nyelv Múzeumáról. Az esszék környezetében egy-egy vers (48-49, 62, 134, 146, 205. o.) és Pataki trialógus (136-142) olvasható. Nem ismeretlen műfajok ezek Halászi Aladár számára, hiszen ez az esszékötet a tizenegyedik nyomtatásban megjelent munkája, s a korábbiak között találunk verseket, aforizmákat, novellákat stb. tartalmazó köteteket is. Megannyi műfajban, sokféle nyelvi köntösben tárja tehát elénk a maga által is vallott comeniusi és Kazinczytól származó üzeneteket.

A szerző Comenius és Kazinczy világképét, munkáit mutatja be, elemzi egy-egy szempontból. Mindeközben nemcsak a múltban él, hanem a jelenre vonatkozóan is megállapításokat tesz, és arra is választ ad, mennyire időszerűek a XXI. században Comenius és Kazinczy gondolatai, eredményei. Módszeresen dolgozik, a vizsgált alkotók rendszeréből indul ki, majd egy-egy szempont szerint analizál (ezt római számokkal jelölt alfejezetekben teszi, átláthatóan), rámutat a hatásokra-ellenhatásokra, összefoglal, és feladatokat fogalmaz meg: továbbra is tanulmányozni, adaptálni Comeniust és Kazinczyt a legújabb fogalomrendszerben, terminológiában, paradigmákban. Ezáltal kijelöli az utat önmagának és a fiatal értelmiségnek.

A feldolgozott témák: Comenius és az utilitarizmus; Comenius érvrendszere; Comenius didaktikai felfogásának érvényesülése a gyakorlatban; A tudomány és a művészet határmezsgyéje Comenius életművében; A játék mint Comenius ars didacticájának attribútuma; A hit és a tudat harmonikus egysége Comenius életművében; Comenius reformátorsága; Comenius a tehetségekért; Comenius műveltségének népi elemei; Comenius kulcsszavai; Comenius esztétikai értékrendje; Comenius szövegalkotási elvei és gyakorlata; Comenius hivatkozásai; A tanulói tevékenység főbb formái Comenius korában; Comenius életművének egyetemessége; Kazinczy elődei és követői; A jövőnek nevelő Kazinczy Ferenc; Állandó és változó elemek Kazinczy levelezésében; Tövissel tűzött eszmei barátság két magyar reformer között; Születésük történelmi kora; Kazinczy önarckép szóval, tettel, hallgatással; Kazinczy Ferenc viszonya a természethez; Használni és/vagy gyönyörködtetni; Geleji Katona István, a nyelvvédő; A szép és a jó mint vezérlő elv Kazinczy életművében; Egy élő múzeum Széphalmon.

Az esszékötetet mottók, ábrák (80, 192. o.), táblázatok (78, 93, 111, 187. o.), névjegyzék (167-169. o.), jegyzetapparátus, irodalomlisták gazdagítják és teszik értékessé a kutatók számára. A lényeg kiemelése, a kinyert adatok rögzítésének módjai, a felhasznált források és irodalmak gazdagsága, a rájuk történő pontos hivatkozás sokat elárul a szerző összefüggéseket is láttató mély tudásáról, tartalom és forma iránti igényességéről. „Humanizmusa, az emberek képzéséért, neveléséért érzett felelőssége mindenen átütő késztetésként olvasható ki soraiból és a sorok közül is” (Halászi 2006: 66). Bár a szerző Comeniusról írta ezt, mi olvasók ugyanezt érezzük Halászi Aladár olvasása közben.

Jó szívvel ajánljuk Halászi Aladár esszékötetét a középiskolásoknak és tanáraiknak, a magyar szakos tanárjelölteknek és oktatóiknak, a Comenius- és Kazinczy-kutatóknak, és minden téma iránt érdeklődőnek, mert ki mit keres benne, megtalálja a számítását.

 

 

Új hozzászólás