Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Mítoszi küszöb, anyanyelvi időzóna Tetten ért szavak 117.

2019.01.10.nincs hozzászólás

„Ha leírom azt a mondatot, hogy: „Bal lábán sarka vett, jobb lábán szélső talpa hasított”, akkor a mai harminc-negyven éves korúak aligha tudják értelmezni ezt az egyébként színmagyar mondatot. (…)

Mégpedig azért, mert az a társadalmi, gazdasági, történelmi és közösségi, de főleg anyanyelvi időzóna, amelyben az iménti (magyar) mondat mindenki számára világos és érthető volt, a huszadik század második felében elzárult. (…) Hozzávetőleg a múlt század ötvenes és hatvanas éveinek fordulóját jelölhetném annak a MÍTOSZI KÜSZÖBNEK, amely ezt az évszázadok alatt kialakult és működő társadalmi és gazdasági rendet és rendszert múlt idejűvé tette.” írja Gál Sándor (Nincs harmadik lehetőség. Obec Búc/Búcs Község, é. n., 156.) A mai olvasók többsége nem érti már az említett, idézőjeles színmagyar mondatot. Egy testre írt ősi tulajdonjel volt, a kislibák, kacsák, csirkék megjelölésére szolgált. S ahogy ez a jelenség, nyelvi megfogalmazása eltűnik, úgy tűnnek történetek, mondókák, játékok, ritmusok, dallamok, mozgásformák is. Az egy nyelven (anyanyelven) belüli megértés lehetetlenségére vonatkozik az anyanyelvi időzóna kifejezés. Másként úgy fogalmazhatjuk meg: megszakad, megszűnik a nemzedékek közötti párbeszéd, megértés, hagyományátadás.  Elérkeztünk, sőt már át is haladtunk a mítoszi küszöbön. De mi van a küszöbön túl?

A mediális változások leírásában Marshall McLuhan pontosan érzékelte ezt, és találó megnevezéssel illette: világfalu. „Az új elektronikus egymásrautaltság globális falu képében teremti újra a világot” (McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. Trezor, Budapest, 2001: 45). A globális falu eszmevilága is globális. Globális mítoszok, újabb angol kifejezéssel városi legendák és összeesküvéselméletek uralják. Kultúráját pedig a széles nagyközönségnek szóló tömegkultúra jellemzi. A globális mítosz hasonlít a hagyományos mítoszra, a városi legenda a szakrális, népi legendákra, a tömegkultúra is a folklórra, és az egész mégsem ugyanaz, még akkor sem, ha ugyanazt a funkciót látja el: magyarázatokat ad, szórakoztat. A folklór új változatai alakultak ki: mai, városi folklór, neofolklór. Szerepe és működése hasonló a hagyományos folklóréhoz, és mégsem ugyanaz.

A legnagyobb különbség a szellemi világnak a lehorgonyzásában van. Hogy a szellemi világ mennyiben kapcsolódik a közösség hagyományaihoz, és valóban a közösség cselekvő együttműködése szerint él és alakul-e. Az ember közösségi lény, sőt kisközösségi lény. Csak egy kiismerhető szabályrendszerben, adott, beleszületett vagy beletanult közösségében érzi jól magát. A kisközösség támaszt, biztonságot jelent. A kisközösség kultúrája az, ami meghatározza gondolkodásmódját. Ha a kisközösség felbomlik, megszűnik, avagy esetleg ki sem alakul, akkor az ember támasz nélkül marad. A közösségek felbomlásának következményei a lelki és társadalmi zavarok, megpróbáltatások, konfliktusok, sőt betegségek.

Szívalakú sírkövek, Balatonudvari (BG)

A mítoszi küszöbön, az anyanyelvi időzónán túl ismeretlen törvényszerűségek szerint működő világ van. Mítoszaink elvesztek, vagy elveszőben, mítoszi küszöböt átléptük. Az anyanyelvi időzónánkban ugrás következett be, olykor a nemzedékek már nem értik egymást, s a magyarság területi széttagoltatása is kommunikációs nehézségeket okoz. Mindennapi tapasztalatunk a történelmi tudás és tudat elsatnyulása, végső soron visszaszorulása. Új típusú szellemi és tárgyi kultúra jön létre, másfajta ember, magyarság alakul.

(Részletek egy nagyobb, a Magyar Művészetben megjelenő tanulmányból.)

Új hozzászólás