Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

…és felhangzik az Ige kis finnugor nyelveken is
Levelek a Borostyánkőútról 55.

2017.11.1.nincs hozzászólás

A reformáció 500. évfordulóját finnugor nyelvekkel foglalkozóként nem is köszönthetném méltóbban, mint az oroszországi finnugor és szamojéd nyelvű Bibliákról írott rövid áttekintéssel.

A Bibliát nemzeti nyelvekre azután kezdték fordítani, hogy Luther elkészítette a német nyelvű fordítást. A bibliafordítások célja a keresztény hitű közösség esetében az volt, hogy az addig latinul elhangzó igét közelebb vigye a hívőkhöz.

Némileg más a helyzet az oroszországi finnugor nyelvű népek esetében. Egyrészt az eredetileg pogány népeket keresztény – pravoszláv – hitre kellett téríteni, másrészt az iszlám hatása alá került népeket áttéríteni a pravoszláv hitre.

A Biblia és egyéb vallásos szövegek minél több nyelvre való fordításának elősegítése érdekében az utóbbi másfél évszázadban nemzetközi intézeteket hoztak létre. Finnugor szempontból különösen három érdemel említést:

& Kazányban a pravoszláv missziós társaság fordító bizottsága (Переводческая Коммиссiя Православнаго Миссiонерскаго Общества), amelyet 1868-ban alapítottak;

& a Stockholmban 1973-ban alapított Bibliafordító Intézet (Institutet för Bibelöversättning), amelyik finnországi partnerével együttműködve jelentős szerepet játszott a Biblia oroszországi finnugor nyelvekre való fordításának szervezésében és kiadásában;

& a mai Oroszországban a Bibliafordító Intézet (Институт перевода Библии), amelyet 1992-ben jegyeztek be Moszkvában a fent említett svéd Bibliafordító Intézet oroszországi filiáléjaként, s amely 1995-ben önállósult. Ebben az intézetben több mint 150 munkatárs – a különböző nyelvek anyanyelvű beszélői, filológusok, Biblia-kutatók – közreműködésével 65 nép nyelvére fordítják a Bibliát.

***

A Bibliát, vagy annak részeit azonban már e társaságok létrejötte előtt is fordították a kis finnugor nyelvekre.

& Mindenekelőtt Permi Szent István tervékenységéről kell megemlékezni. A XIV. század második felében Sztyepan Hrap püspök, a későbbi  Permi Szent István megteremtette az írásbeliséget, létrehozta az ábécét (az ún. abur írást), egyházi szövegek fordításával és írásával egyidejűleg számos területen kidolgozta a komi nyelvű terminológiát. Nagyszabású művének nem akadt folytatója, de hatása a későbbi nyelvfejlesztési, nyelvújítási, terminológia-alkotási törekvések során érezhető volt.

& Veniamin archimandrita 1828-ban nyenyec nyelvre fordította az Újszövetséget.

& Londonban 1863-ban adták ki Máté evangéliumát nyugati és keleti lív nyelvjárásban, erza nyelven 1865-ben, osztjákul pedig 1868-ban, manysiul 1869-ben.

& Szentpétervárott az 1880-as évek elején jelent meg több finnugor nyelven, például komi és komi-permják nyelven a Máté-evangélium 1882-ben, ekkor tájt a János-evangélium moksa nyelven (nincs évszám).

A kazányiak kiadványai: Lukács-evangélium erzául, 1889, Evangélium erzául, 1910, Evangélium mezei-mari nyelven, 1906, Evangélium udmurtul, 1912.

***

A svéd(-finn) Bibliafordító Intézet kiadványairól a teljes listát Keresztes László tanulmányában olvashatjuk (Keresztes, László: The Questions of Finno-Ugric Literary Languages in the Light of the Latest Bible Translations – Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Piliscsaba 2010, Pars I: 127-168). A kis füzetszerű kiadványok nyomtatását 1996-ig Finnországban végzik, néha megadják a település nevét is (Saarijärvi), majd a petrozavodszki Karelia Kiadó bekapcsolódik a munkába, és 1997-től ők adják ki a fordításokat, 1999-ben pedig a szintén petrozavodszki Periodika Kiadó is. A kiadványok szerkezete azonos: a szöveg után magyarázatok és két Jézus korabeli térkép Jeruzsálemről és Palesztináról. Érdekes, hogy a gyermekeknek szánt, szép színes Bibliákat Zágrábban nyomták.

Az evangéliumok:

= Máté: karjalai 2007, olonyeci 1997, vepsze 1998, inari lapp 1995, erza 1998, moksa 2002, mezei-mari 1999, hegyi-mari 2009, komi 1999, komi-permják 2001, udmurt 1992;

= Márk: karjalai 1996, olonyeci 1993, vepsze 1992, erza 1995, moksa 1995, mezei-mari 1994, hegyi-mari 1997, komi 1995, komi-permják 1996, udmurt 1992, manysi 2000, hanti 2000, nyenyec 2004;

= Lukács: karjalai 1999, olonyeci 1997, 2000, vepsze 1996, inari lapp 1998, erza 1996, moksa 1997, mezei-mari 1996, hegyi-mari 1999, komi 1996, komi-permják 2005, udmurt 1992, manysi (kivonatos) 2007, hanti (kivonatos) 2007, 2009, nyenyec 1995;

= János: karjalai 2006, olonyeci 1993, vepsze 1993, erza 1990, moksa 2003, mezei-mari 1997, hegyi-mari 2006, komi 1998, komi-permják 2007, udmurt 1992.

Az evangéliumokon kívül kiadták Az apostolok cselekedeteit (pl. karjalai 2004, aunuszi-karjalai 1999, vepsze 1999, erza 1996, moksa 2005, mezei-mari 1986, komi 1979, komi-permják 2009, udmurt 1996), adtak ki gyermekeknek szánt Bibliát (livvik (aunuszi karjalai) 1995, vepsze 1996, moksa (közös kiadás az oroszországi intézettel) 1999, udmurt 2001, komi-permják 2003), bibliai történeteket (pl. erza nyelven 1993), történeteket Jézus életéről (pl. erza 1991, hanti (kazim) 1995).

A finnugor nyelvű fordításokat előbb Finnországban, majd az 1990-es évek derekától Orosz-országban, előbb Petrozavodszkban, majd egyre inkább az adott finnugor köztársaságban nyomtatták. (Más őslakos nép anyanyelvű Bibliáinak kiadását sokáig Svédországban végezték, például a Lukács evangéliuma csukcsul [Коргы-пыӈыл Луканэн – Янракэнат коргы-пыӈылкэн чывиптыт; fordító: I.V. Kulikova; Bibliafordító Társaság, Stockholm, nyomtatva: Malmö, 1995], korjákul [Ег’ат-пыӈыл Луканин – Яӈъя-чвэпто ег’атпыӈлыкэнав’; fordító: А.N. Zsukova; Bibliafordító Társaság, Stockholm, nyomtatva: Malmö, 1995].

***

Az orosz Bibliafordító intézet tevékenységét hadd illusztráljam a nyenyec nyelvre fordított bibliai szövegek adataival: Történetek Jézusról (2003); 2011-ben reprint és CD-melléklet; Lukács Evangéliuma (2004); Részlet János Evangéliumából 1:1-17 (2008); Márk Evangéliuma (2010); (a híradás 2013-ból származik: 2013. április 3); János Evangéliuma CD-melléklettel (2014).
***

A bibliafordítások – amint erről számos tanulmány alapján meggyőződhetünk – kedvezően hatottak az őslakosság nyelvének állapotára, hiszen a fordítóknak jelentős nyelvújítási tevékenységet kellett kifejteniük, egyszersmind emelkedett a nyelv presztízse is az adott nyelvi közösség körében.

Talán nem érdektelen annak megemlítése sem, miképpen öröklődnek ideológiák egyik politikai rendszerről a másikra. A 19. század második felében Kazányban, a Volga–Káma-vidék gazdasági, szellemi központjában, N. I. Ilminszkij professzor irányításával folyt az őslakosság nyelvén a pópa- és tanítóképzés. A cél az volt, hogy a pogány, illetve az iszlám vallású népeket – nem tudván kellő mértékben oroszul – anyanyelvükön keresztül térítsék meg a pravoszláv hitnek. Ennek az időszaknak néhány esztendejére estek Vlagyimir Iljics Uljanov kazányi egyetemi tanulmányai, aki később – immár Vlagyimir Iljics Lenin néven – a bolsevik eszme terjesztésére használta fel az őslakosság anyanyelvét, az ún. lenini nemzetiségi politika jegyében. Eltekintve az ideológiai töltettől és hátsó szándéktól ez a politika pozitív hatással volt az őslakosság nyelvére: például a finnugor nyelvek esetében termékeny nyelvújítási folyamatok indultak el, bevezették az anyanyelvű oktatást, megjelentek az anyanyelvű sajtótermékek, szárba szökkent a szépirodalom.

Udmurt Biblia. Kép: iszkaszentgyorgy.wordpress.com

***

A reformáció 500. évfordulóján mit is kívánhatnék: adja az Ég, hogy utódaink 500 év múlva is arról számolhassanak be, hogy az Ige még mindig él nyelvrokonaink nyelvein.

2017. november 6-án Gátszakadás. A Biblia nemzeti nyelveken címmel rendez emlékülést a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. A program itt olvasható. Az előadások ingyenesen látogathatók!

 

Új hozzászólás